مرتضی طلائی - نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

فرزاد ارزانی - رئیس هیئت مدیره

محسن تابش – عضو هیئت مدیره

مهدي تولائيان – عضو هیئت مدیره

محمدرضا شريفي قزويني – عضو هیئت مدیره