معرفی شرکت

company profile

شرکت مهندسی فولاد مبارکهabout us

در گذشته اي نه چندان دور قدرت و مزيت رقابتي يك سازمان يا يك جامعه انساني بیشتر دسترسي به منابع مادي محسوب ميشد و سازمان پيشتاز سازماني بود كه به مواد خام و ذخاير زيرزميني، مواد اوليه، نيروي انساني ارزان، زمين و نظاير اينها بعنوان عوامل توليد در اقتصاد كلاسيك دسترسي بيشتر داشت.

در عرصه رقابت كنوني اصلي ترين مزيت رقابتي براي سازمانها توان آنها در مديريت دانش محسوب ميشود. عمده ترين سرمايه سازمانهاي عصر حاضر دانشي است كه به آن دسترسي دارند. سازمانهاي پيشتاز و پيشرو كه رهبري بازارهاي جهاني را در دست دارند آنهايي هستند كه قادرند بيشترين، معتبرترين و بروزترين دانش بشري را در حوزه كسب و كارشان در اختيار گيرند و از آن استفاده بهينه نمايند.

از سوي ديگر بسياري از سازمانها خصوصاً سازمانهاي نوپا براي سرعت بخشيدن به روند پيشرفت خود نيازمند دريافت دانش و تجربيات سازمانهاي پيشتاز مي‌باشند. در اين فضا سازمانهاي با قدمت بيشتر مي‌توانند تجربيات و دانش فني خود را در قالب قرارداد کمکهاي فني به سازمانهاي ديگر انتقال دهند.

شرکت فولاد مبارکه با توجه به ماموریتهای تعریف شده برای آن و پتانسیل بالای دانشی به صورت فنی و تجربی و در شرايطی است که مي‌تواند از درگاه شرکت مهندسی فولاد مبارکه اقدام به تجمیع دانش موجود نموده و به شرکتهای فولادی مختلف در داخل کشور که اغلب نياز به ارتقاء بهره‌وری و استفاده حداکثر از ظرفيتهای نصب شده را دارند با روشهای گوناگون جهت انتقال تجربيات فنی و مديريتی، خدمات لازم را ارايه نمايد.

به همین منظور شرکت فولاد مبارکه با جمع بندی کلی از اهداف و نیازهای ملی و الگو برداری از شرکتهای مشابه و مطرح در عرصه ملی و بین المللی در تاریخ 1388/06/08 اقدام به تاسیس، راهبری و حمایت از شرکت مهندسی فولاد مبارکه با بنیانی مهندسی و دانش محور و با ماموریت بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه نمود که تمامی مالکیت و سهام این شرکت نیز متعلق به شرکت فولاد مبارکه می باشد.

این شرکت با اتکا بر دانش خبرگان، توانایی نخبگان و دانش تجمیعی در بزرگترین مجموعه فولادی کشور پیشتازی در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور را چشم انداز خود قرارداده و به ارزشهای سازمانی خود پایبند است.

تاسیس شرکت مهندسی فولاد مبارکه در تاریخ 1388/06/08 بوده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است.

سهام این شرکت عمدتاً متعلق و مرتبط با شرکت فولاد مبارکه می باشد.

  • ماموریت و چشم اندازها

    ماموریت: بومی سازی، پشتیبانی و توسعه فناوری صنعت فولاد کشور با تمرکز بر فولاد مبارکه
    چشم انداز: پیشتاز در بومی سازی، توسعه و تجاری سازی فناوری صنعت فولاد کشور

  • 1