کارفرما:شرکت فولاد هرمزگان

تاریخ شروع:90/05/4

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا