• تهيه، آموزش و استقرار سيستم‌های عملياتی، تعمیراتی
  • تهيه، آموزش و استقرار سيستم‌های مدیریتی، مشارکتی و تحولی
  • ارائه مشاوره و کمک‌های فنی در راه‌ اندازی و بهره‌ برداری
  • آموزش های دوران بهره ­برداری شامل آموزش ­های تخصصی و حین کار
  • خدمات فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی

کارفرما:شرکت فولادغدیرنی ریز

تاریخ شروع:92/12/13

تاریخ پایان:97/07/13

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت نظم آوران گل گهر

تاریخ شروع:95/06/20

تاریخ پایان:96/06/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

تاریخ شروع:92/08/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تاریخ شروع:91/09/01

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

تاریخ شروع:95/04/01

تاریخ پایان:97/03/31

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:91/04/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

کارفرما:فولاد سفید دشت

تاریخ شروع:95/12/20

تاریخ پایان:96/05/20

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما:شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع:95/03/09

تاریخ پایان:95/05/25

وضعیت: خاتمه یافته

کارفرما: امیرکبیر کاشان

تاریخ شروع:91/04/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا