کارفرما:شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ

تاریخ شروع:91/07/15

تاریخ پایان:تاکنون

وضعیت: درحال اجرا

 

نظارت کارگاهی و عاليه پروژه احداث کارخانه آهک سازی شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ