تحقیقات تکنولوژیک فرآیندهای فولادی

تهیه برنامه جامع توسعه تکنولوژی بررسی و شناخت تکنولوژی های روز در صنعت فولاد حل مشکلات در فرایند...

مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه

تدوین ساختار سازمانی کار و شرح وظائف بخشهای مربوط و سازماندهی و هماهنگی برای تأمین نهایی خدمات...

تهيه، آموزش، استقرار و تحويل سيستم‌های عملياتی

سیستم‌های عملیاتی به منظور حداکثر استفاده از کلیه عوامل تولید از قبیل تجهیزات، نیروی انسانی، مواد...

بهینه سازی مصرف انرژی

بررسی مصارف موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی (ممیزی انرژی) بررسی تکنولوژی های جدید...

انتقال دانش و تجربیات فنی و مدیریتی

تهیه ، استقرار ، آموزش و تنظیمات و تحویل سیستمهای عملیاتی و گردشکارها تهیه ، استقرار و آموزش و...

تعیین تکنولوژیهای بهینه

اطلاع از تکنولوژیهای روز فرایندهای تولید فولاد مقایسه تکنولوژی های مختلف با توجه به پارامترهای...

مهندسی معکوس و تهیه دفترچه مشخصات فنی قطعات و تجهیزات

گردآوری مدارک فنی: نقشه ها، بررسی تجهیزات، قطعات مرتبط و محل نصب و شرایط کاری تهیه نقشه های ساخت:...

ارائه خدمات فنی و کارگاهی

ارائه خدمات فنی : خدمات فنی شامل خدمات متفرقه ای می باشد که بتوان از امکانات و تجربیات شرکت...

طراحی و مهندسی طرحهای فولادی و عمومی

نتیجه مشارکت در پروژه های طراحی و مهندسی در صنایع فولادی کشور، تجربه و دانش تجمیعی در انجام طراحی...

خدمات طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی خدمات مدیریت هماهنگی و کنترل پروژه نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ساختمانی...

نظارت کارگاهی در محل اجرای پروژه های تاسیس و توسعه

استفاده از خدمات کارشناسان متخصص جهت نظارت بر عملکرد پیمانکاران در محل اجرای پروژه و ارائه گزارش...

تهیه نقشه و مدارک چون ساخت (As built)

نقشه‌های ازبیلت (با معادل فارسی چون ساخت) به نقشه‌هایی گفته می‌شود که مطابق وضعیت موجود و اجرا...