مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه

تدوین ساختار سازمانی کار و شرح وظائف بخشهای مربوط و سازماندهی و هماهنگی برای تأمین نهایی خدمات...

نظارت کارگاهی در محل اجرای پروژه های تاسیس و توسعه

استفاده از خدمات کارشناسان متخصص جهت نظارت بر عملکرد پیمانکاران در محل اجرای پروژه و ارائه گزارش...

نظارت عالیه بر پروژه های اصلاحی و توسعه ای

مجموعه خدمات و اقداماتی است كه توسط عوامل مهندس مشاور، حین اجرای عملیات پروژه، طبق شرح خدمات...